Publicerad den 05 Apr 2022
Föreläsningen om vad en konsul egentligen gör skulle ha hållits av Nils Eric Wranne den 4 april, men då Nils-Eric pga sjukdom inte kunde närvara, har hans föreläsning skjutits upp till ett senare tillfälle. 
 
Medlemmen Erik Risberg ställde upp som ersättare och pratade om Sveriges Bussföretag och bussbranschens betydelse.  Erik är själv verksam inom Transportföretagen.  
 
Bussbranschen anställer ca 30 000 personer i Sverige, och utgör en viktig del av kollektivtrafiken då 50% utgörs av busstrafik.  En tredjedel av landets vuxna befolkning har kollektivtrafiken som enda resealternativ.
 
Erik poängterade att 85% av bussflottan kör nu på förnyelsebart bränsle, och dess utsläpp av växthusgaser har gått ner till en dryg tiondel av vad de var för bara 20 år sedan, vilket också beror på att antalet el- och hybridbussar kraftigt skjutit i höjden de senaste åren.  Det totala antalet bussar i trafik var före pandemin ungefär 15 000.  Det förhärskande drivmedlet är diesel, men även gas är vanligt.  Eldrift är, som nämnts, kraftigt ökande. Antalet el- och hybridbussar  är omkring 600 idag.

En siffra som imponerar är den totala körsträckan som tillryggaläggs av landets bussar – ca 90 miljoner mil!  
Erik nämnde slutligen några av transportbranschens utmaningar i dag:  som exempel har coronakrisen slagit hårt mot bussföretagen och kan fortsätta drabba resenärer i framtiden;  4 700 förare, mekaniker och trafikledare behöver rekryteras de närmaste åren;  infrastrukturen och framkomligheten behöver förbättras.  

Bild: Transportföretagen